Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

โครงการรักษ์สุขภาพ

คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการ บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์ เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม โครงการรักษ์สุขภาพ โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข หัวหมาก กองควบคุมโรคติดต่อสำนักงานอนามัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า เอ็นมาร์ค พลาซ่า บางกะปิ