Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

วันเด็กแห่งชาติ 2560

คุณอนันต์ จิตร์มีศิลป์ ผู้บริหาร และทีมงานบริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนของชาติ มอบของขวัญให้กับน้องๆในเขตพื้นที่ชุมชน เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้า เอ็นมาร์ค พลาซ่า บางกะปิ