Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Social

วันที่ 18 เมษายน 2564 คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ และบริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นประธานอุปถัมภ์ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีบุญเรือง

วันที่ 18 เมษายน 2564 คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการ บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์ เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นประธานอุปถัมภ์ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 ณ วัดศรีบัญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เมตตามาเป็นองค์ประธาน / พระอุปัชฌาย์ ประจำปี 2564

 

#บริษัทน้อมจิตต์อินเตอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

#วัดศรีบุญเรือง

#จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน