Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

โครงการสิ่งแวดล้อม safety

ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า บางกะปิ บริหารงานโดย บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์ เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ สิ่งแวดล้อม safety เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549