Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์

ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า บางกะปิ บริหารงานโดย บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์ เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและสร้าง พลังงานทดแทน แสงอาทิตย์ เพื่อสังคมและมอบสิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดล้อม