Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ยอดพิมานริเวอร์ วอล์ค คุณอเนก จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า(น้อมจิตต์) บางกะปิ บริหารงานโดย บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมประเภทธุรกิจ ศูนย์การค้า พร้อมกับจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 4 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การค้าฯ ได้แก่ พื้นที่สีเขียว ,น้ำหมักชีวภาพ,คัดแยกขยะ,การจัดการน้ำ จากทางหน่วยงานกรุงเทพฯ สร้างความปลาบปลื้มและรู้สึกยินดีแก่หน่วยงานภายในองค์กร