Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Environment

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ที่คลองวัดศรีบุญเรือง ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ที่คลองวัดศรีบุญเรือง ทาสี ปลูกต้นไม้ สร้างบรรยากาศให้รอบวัดดูดี สะอาดตาขึ้น ขอเชิญชวนทุกท่านมาสร้างคุณงามความดีด้วยกันนะคะ เพื่อให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นคะ