Corrporate Social
Responsibility

Home » CSR » Education

กิจกรรมมอบชุดนักเรียน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง

คุณอนันต์ จิตร์มีศิลป์ กรรมการ บริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์ เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมมอบชุดนักเรียนและสิ่งของใช้จำเป็นให้กับน้องๆ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558