INVESTOR

Home » Investor

คณะผู้บริหาร

คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์

ประธาน

คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์

กรรมการผู้จัดการ

คุณอรนุช จิตรมีศิลป์

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณเอนก จิตรมีศิลป์

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณอาณัติ จิตรมีศิลป์

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณสนิตา จิตรมีศิลป์

รองกรรมการผู้จัดการ


คณะกรรมการ

คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์

กรรมการบริษัท

คุณอเนก จิตรมีศิลป์

กรรมการบริษัท

คุณอรนุช จิตรมีศิลป์

กรรมการบริษัท

คุณอานนท์ จิตรมีศิลป์

กรรมการบริษัท

คุณอาณัติ จิตรมีศิลป์

กรรมการบริษัท